top of page
1-18.png
GAYRİMENKUL HUKUKU

• Gayrimenkul değer tespiti

• Gayrimenkul alım ve satımı

• Kira sözleşmeleri

• Ayni ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri

• Tapu iptal ve tescil davaları

• Tapu kayıt hataların düzeltilmesine yönelik davalar

• Tahliye davaları

• Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

• İpotek tesisi

• İpotek ihtilaflarından doğan davalar

• İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları

• Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları

• El atmanın önlenmesi davaları

İNŞAAT HUKUKU

• İnşaat sözleşmeleri

• Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri

• Kamu yapım sözleşmeleri

• Yap-işlet-devret sözleşmeleri

• Sözleşmelerin sona erdirilmesi

• İş sahibinin hak ve yükümlülükleri

• Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri

• Taşkın inşaat

• Sağlık ve güvenlik önlemleri


 

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

• Yönetim planı hazırlanması

• Site yönetimlerinin kurulması

• İşletme projesinin hazırlanması

• Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması

• Yöneticinin hak ve yükümlülükleri

• Kat malikinin hak ve yükümlülükleri

• Yönetim giderlerinin tahsili davaları

• Yönetici atanması davaları

• Yönetim planının değiştirilmesi davaları

• Arsa payının düzeltilmesi davaları

İMAR HUKUKU

• İmar planlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davaları 
• Parselasyon, ifraz, tevhid gibi imar uygulamalarından doğan davalar
• Açılmış olan imar iptali davalarında idarelerin yanında davaya müdahil olunması
• Üst Ölçekli İmar planları ile alt ölçekli imar planları hakkında bilgilendirme yapılması
• İmar mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması
• İmar Planlarına karşı idari itiraz ve başvuruların yapılması

• İmar planları ile getirilen hak mahrumiyetlerine karşılık kamulaştırmasız el atma davaları
• İmar Para cezalarına ve yaptırılmalarına karşı davalar
• İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izninden doğan davalar
• Kadastral uyuşmazlıklardan kaynaklı davalar

ŞİRKETLER HUKUKU

 

• Adi ortaklık

• Kollektif ve komandit ortaklık

• Kooperatifler

• Limited şirketler

• Anonim şirketler

• Holdingler

• Şirket kurulum sözleşmelerinin hazırlanması ve şirket kurulumu yapılması

• Şirket ortaklarının hak ve yükümlülükleri

• Anonim şirket genel kurul toplantıları

• Hisse devri işlemleri

• Şirket nevi değişikliği

• Ortaklıktan çıkma ve ortaklıktan çıkarma davaları

• Şirket devralma ve birleşme işlemleri

İCRA - İFLAS HUKUKU
İcra takipleri 
• İcra ve İflas davaları
İflasın Ertelenmesi davaları
İhalenin feshi davaları
İtiraz ve itirazın iptali davaları
İstirdat davaları
Menfi tespit davaları
Tasarrufun iptali davaları
Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
Şirket kurtarma çalışmaları
• Deniz icra hukuku
FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU

• Marka başvurusu ve tescili

• Marka hakkına tecavüzün önlenmesi ve tazminat davaları

• Markanın hükümsüzlüğü davaları

• Patent ve faydalı model başvurusu ve tescili

• Patent ve faydalı model hakkına tecavüzün önlenmesi ve tazminat davaları

• Patent ve faydalı modelin hükümsüzlüğü davaları

• Fikri ve sinai haklara ilşkin soruşturma ve davaların takip edilmesi

HAKSIZ REKABET HUKUKU

• Haksız rekabetin tespiti davaları

• Haksız rekabetin önlenmesi davaları

• Haksız rekabet sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları

• Rekabet yasağı sözleşmeleri

• Haksız rekabete ilişkin soruşturma ve davaların takibi

İŞ HUKUKU

• İş sözleşmelerin düzenlenmesi

• Personel özlük dosyalarının hazırlanması

• İş sözleşmelerinin feshi

• İşçilik alacakları hakkında dava açılması

• İşe iade davaları

• İş kazalarına ilişkin davalar

• Meslek hastalığı 

• Sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri

• Grev ve lokavt

• Deniz iş hukuku

MEDENİ HUKUK​
Boşanma ve tazminat davaları
• Mal rejimi davaları
• Nafaka davaları
• Velayete ilişkin davalar
Yabancılar ile evlilik, yurt dışında boşanma, yabancı yargı kararlarının tanınması ve tenfizi
• Soybağına ilişkin davalar
• Maddi ve manevi tazminat davaları
• Vasi atanması davaları
• Miras sözleşmelerinin hazırlanması
• Mirasa ilişkin davalar
CEZA HUKUKU

• Şikayet ve soruşturma aşaması işlemleri

• Tutuklamaya itiraz

• El koymaya itiraz

• Asliye ceza davalarının takibi

• Ağır ceza davalarının takibi

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI HUKUKU

• Kişisel verilerin tespiti ve işlenmesi

• Veri işlenmesinin istisnaları

• Veri sorumlusunun yükümlülükleri

• Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde ugyulanacak esas ve usüller

• İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve dava açılması

GÖÇMENLİK HUKUKU

• Türkiye'de vatandaşlık başvurusu ve ilgili sürecin yönetimi

• Yabancıların Türkiye'de menkul ve gayrimenkul edinmesi

• Yabancı ülkede menkul ve gayrimenkul edinme

• Yabancıların Türkiye'de şirket kurma işlemleri

• Yabancı ülkede şirket kurma işlemleri

• Yurt dışında eğitim başvurusu ve ilgili sürecin yönetimi

• Yabancı ülkede doğum ve evlenme ile vatandaşlık kazanılması

DENİZ HUKUKU

• Deniz ticaret hukuku

• Navlun sözleşmeleri

• Donatan ve kaptanın sorumluluğu

• Deniz kirliliğine ilişkin davalar

• Çatmaya ilişkin davalar

• Deniz iş hukukuna ilişkin davalar

• Deniz icra hukuku ve gemi ipoteği

bottom of page